Regulamin sesji

Cel sesji:

Celem sesji jest poprawa samopoczucia emocjonalnego i psychicznego klienta, uwolnienie go z blokad emocjonalnych, nauka obsługi swoich emocji. Prowadząca sesję pracuje z klientem w oparciu o techniki i metody określone na stronie internetowej www.beatakaczor.pl.

Prywatność i poufność:

Wszystkie informacje i treści omawiane podczas sesji terapeutycznych są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że klient wyrazi na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

Obowiązki klienta:

Klient zobowiązuje się być uczciwym i otwartym uczestnikiem sesji.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych zasad i terminów sesji, w tym punktualności.

Klient zobowiązuje się do uczciwego przedstawiania swoich uczuć, myśli i doświadczeń w trakcie sesji.

Zakazane zachowania:

Na sesjach zabronione jest stosowanie przemocy, obraźliwego języka lub zachowań, które mogą zaszkodzić prowadzącej sesję lub innym klientom.

Zakazane jest korzystanie z alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych przed sesją.

Czas trwania i lokalizacja sesji:

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

Sesje odbywają się online za pomocą platformy Zoom (klient otrzymuje mail z linkiem) lub stacjonarnie w Opolu przy ul. Szpitalnej 4.

Opłaty i odwołania:

Klient zobowiązuje się do regulowania opłat za sesje zgodnie z ustalonymi stawkami i terminami płatności.

W przypadku konieczności odwołania sesji, klient zobowiązuje się do poinformowania prowadzącej sesję z odpowiednim wyprzedzeniem (24 godziny).

Rola prowadzącej sesję:

Prowadząca sesję zobowiązuje się do zachowania profesjonalizmu, empatii i szacunku wobec klienta.

Prowadząca sesję dostarcza wsparcie zgodnie z uzgodnionym planem i nie wykracza poza swoje kompetencje.

Rozwiązywanie sporów:

W przypadku konfliktów lub niezadowolenia z przebiegu terapii, klient może skonsultować się z prowadzącą sesję w celu znalezienia rozwiązania.

Zakończenie cyklicznych sesji:

Klient ma prawo zakończyć sesje w dowolnym momencie, z poszanowaniem ustalonych zasad odwoływania sesji.